Kim Evliya Olmak İster?

“Kim evliya olmak istiyorsa, Kur’anda ki (Allah sever) olarak geçen ayetleri yazsın onlara uysun, (Allah sevmez ) olarak geçen ayetleri de yazarak onlardan uzak dursun o zaman evliya olur.” Prof.Dr. Mahmud Es’ad Coşan 


ALLAH cc. KİMLERİ SEVER?

Bakara Suresi

195. Allah yolunda (mallarınızı) harcayın da, kendi elleriniz(le kendiniz)i tehlikeye atmayın; iyilik edin. Şüphesiz ki Allah, iyilik edenleri sever.

222. (Rasulüm!) Sana, bir de kadınların adet hali hakkında sorarlar. De ki: “O bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın size emrettiği yerden onlara varın (birleşin). Şüphesiz Allah, çokça tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever.”

Ali İmran Suresi

76. Hayır (gerçek onların söyledikleri gibi değil), kim ahdini yerine getirir ve Allah’ın emrine uyup, günahlardan sakınırsa, şüphesiz ki O, muttaki olan (yasaklarından kaçınan ve emrine uygun yaşayanlar)ı sever.

134. O (takva sahibi ola)nlar, bollukta ve darlıkta (Allah rızası için) sarfederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan (ve güzel davranan) ları sever.

146. Nice peygamberler vardı ki, beraberlerinde bir çok cemaat savaştı da, Allah yolunda kendilerine gelen (meşakkat)lerden (dolayı) gevşeyip yılmadılar, zayıflık göstermediler. Allah sabır (ve sebat) edenleri sever.

148. İşte (bu yüzden) Allah, onlara hem dünya nimetini, hem de ahiret sevabının güzelliğini (cennetini ve nimetlerini) verdi. Allah, güzel hareket edenleri sever.

159. (Ey Rasulüm! Uhud Gazvesi’nde sen) Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile ve (umuma ait) iş hakkında onlara danış, fakat karar verdiğin zaman, artık Allah’a güvenip dayan (onu yap). Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever

Maide Suresi

13. (Verdikleri) kat’i sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini kaskatı yaptık. Onlar (Tevrat’ta gerek Rasulü Ekrem’e, gerek diğer ahkama ait) kelimeleri, yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Onlar uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi de unuttular (terkettiler, hevalarına tabi oldular). (Rasulüm!) İçlerinden pek azı hariç, onlardan yana daima bir hainliğin farkına varıp durursun. Yine de onları affet ve aldırma! Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.

42. (Onlar) yalan dinlemeye çok meraklı ve haram (rüşvet) yemeye pek düşkündürler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiç bir şekilde zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında adil şekilde hükmet. Hiç şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever.

93. iman edip salih amellerde bulunanlara, takvalı oldukları (Allah’ın emrine uygun yaşadıkları/günahlardan sakındıkları) ve hakkıyla iman edip salih amellere devam ettikleri, yine takvalı olup kesin inandıkları, nihayet takva ile beraber güzel ve hayırlı harekette bulundukları sürece, (haram olunmadan önce) yiyip içtikleri şeylerden dolayı bir günah yoktur. Allah iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever.

Tevbe Suresi

4. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden, size karşı (bu sözleşmeden) hiç bir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar (bu hükümden) hariçtir, onlara müddetleri (bitinceye) kadar antlaşmalarını tamamlayın (iptal etmeyin). Çünkü Allah, (ahdi bozmaktan) sakınanları sever.

7. O (sözünden dönen) müşriklerin, Allah katında ve Rasulü yanında nasıl (geçerli) bir antlaşmaları olabilir?! Ancak, Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size (karşı ahitlerinde) dürüst davrandıkça, siz de onlara dürüst davranın. Allah muttakileri (emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları) sever.

108. (Rasulüm!) Onun içinde hiç namaz kılma! Daha ilk günden takva üzerine (Allah’ın emrine ve rızasına uygun) kurulan mescidin (Kuba’ mescidi) içinde namaz kılman daha uygundur. (O mescidin) içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.

Hucurat Suresi

9. Eğer mü’minlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa, hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri, hala (Allah’ın hükmüne boyun eğmeyip) diğerine saldırırsa, Allah’ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer (Allah’ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işinizde) adil davranın. Çünkü Allah adil davrananları sever.

Mumtahine Suresi

8. Allah, sizinle dininizden ötürü savaşmayanlara, (dininizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere), sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah, adil olanları sever.

Saff Suresi

4. Allah, kendi yolunda (birbirine) kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde (kendi yolunda) savaşanları sever.


ALLAH cc. KİMLERİ SEVMEZ?

Bakara Suresi

190. Size savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. (Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek) aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah, aşırı gidenleri sevmez.

276. Allah faiz (ile gelen)i mahveder, sadaka(sı verilen mal)ları da artırır. Allah, (haramı helal sayan ve onda ısrar eden) nankör ve günahkarların hiç birini sevmez

Ali İmran Suresi

32. (Yine) de ki: “Allah’a ve Peygambere itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse (kafir olurlar), şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez.

57. iman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onlara mükafatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri sevmez.

140. Eğer siz (Uhud’da) yara aldı iseniz, (Bedir Gazvesi’nde düşmanınız olan) o kavim de benzeri bir yara almıştı. İşte biz, o günleri (bazen galibiyet ve bazen mağlubiyet şeklinde) insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da, Allah’ın gerçekten iman edenleri ortaya çıkarması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah, zalimleri sevmez.

Nisa Suresi

36. Allah’a kulluk edin, hiç bir şeyi (yücelterek ilahlaştırıp buyruğuna girmekle Allah’a) ortak koşmayın. (Sonra sırasınca) ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın (müslüman) komşuya, uzak komşuya, (yolda) yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin.Allah, kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez.

107. (Günah işleyerek) kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma/bir çaba harcama! Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez.

148. Allah, kötü sözün (gıybet, iftira, yalan, ispiyonlama) açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah her şeyi işiten ve bilendir.

Maide Suresi

64. Yahudiler: “Allah’ın (rızık vermede) eli bağlı (cimri)dir” dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar! İddialarının aksine, O’nun elleri açıktır, nasıl dilerse öyle sarf eder. (Rasulüm!) Rabbinden sana indirilen (ayet)ler, andolsun ki, onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar (sürecek) düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar (sana karşı) ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü (yenilgiye uğrattı). Yeryüzünde (onlar, zaten hep) bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.

87. Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı temiz yiyecek ve giyecek şeyleri (kendinize) haram edip yasaklamayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez.

En’am Suresi

141. O çardaklı ve çardaksız bağları, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, (yaprakları ve meyveleri) birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O’dur. (Onlar,) meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de, hakkını (öşrünü, zekat ve sadakasını) verin; fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.

A’raf Suresi

31. Ey Ademoğulları! Her mescid(e gidişte ve ibadet)te ziynet (olan temiz ve güzel elbise)nizi alın (giyinin). Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

55 Rabbinize(gönülden yalvararak) gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez.

Enal Suresi

58. Eğer (antlaşma yaptığın bir topluluğun) hainlik yapmasından (şüphelenip) korkarsan, sen de doğrudan (ve açıkça) antlaşmayı bozup kendilerine atıver. Çünkü Allah, hainleri sevmez.

Nahl Suresi

23. Şüphe yok ki Allah, (onların) gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir (ve görür). O, büyüklük taslayanları (asla) sevmez.

Hac Suresi

38. Şüphesiz ki Allah, iman edenleri (inkarcılara karşı) savunur. Çünkü Allah, hiç bir haini ve hiç bir nankörü sevmez.

Kasas Suresi

76. Karun, Musa’nın kavminden (amcasının oğlu) idi; ama onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarları(nı bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demişti ki: “Şımarma, çünkü Allah (böbürlenip) şımaranları sevmez.”

77. “Allah’ın sana verdiği (her türlü) şeyde ahiret yurdunu da ara, dünyadan (helalinden olarak) nasibini de unutma! Allah’ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et. (Emirlerine muhalefet ederek) yeryüzünde bozgunculuk (yapmayı) isteme! Çünkü Allah bozguncuları sevmez.”

Rum Suresi

45. Çünkü (Allah,) iman edip salih ameller işleyenleri lütf u keremi ile mükafatlandırır. Elbette O, inkar edenleri sevmez.

Lokman Suresi

18. İnsanları küçümseyip yanağını bükme/yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme! Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.

Şura Suresi

40. Kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür.Kim de affeder, barışı sağlarsa, onun mükafatı Allah’a aittir.Doğrusu O zulmedenleri sevmez.

Hadid Suresi

23. (Her şeyin önceden yazılmış olması) elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz (Allah’ın takdiri diye boyun eğmeniz) ve O’nun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.