-

 

Sıraya göre
   001. Fatiha

   002. Bakara

   003. Al-i İmran
   004. Nisa
   005. Maide
   006. En'am
   007. A'raf
   008. Enfal
   009. Tevbe
   010. Yunus
   011. Hud
   012. Yusuf
   013. Ra'd
   014. İbrahim
   015. Hicr
   016. Nahl
   017. İsra
   018. Kehf
   019. Meryem
   020. Ta-Ha
   021. Enbiya
   022. Hac
   023. Mü'minun
   024. Nur
   025. Furkan
   026. Şuara
   027. Neml
   028. Kasas
   029. Ankebut
   030. Rum
   031. Lokman
   032. Secde
   033. Ahzab
   034. Sebe
   035. Fatır
   036. Yasin
   037. Saffat
   038. Sad
   039. Zümer
   040. Mü'min
   041. Fussilet
   042. Şura
   043. Zuhruf
   044. Duhan
   045. Casiye
   046. Ahkaf
   047. Muhammed
   048. Fetih
   049. Hucurat
   050. Kaf
   051. Zariyat
   052. Tur
   053. Necm
   054. Kamer
   055. Rahman
   056. Vakia
   057. Hadid
   058. Mücadele
   059. Haşr
   060. Mümtehine
   061. Saff
   062. Cum'a
   063. Münafikun
   064. Tegabun
   065. Talak
   066. Tahrim
   067. Mülk
   068. Kalem
   069. Hakka
   070. Mearic
   071. Nuh
   072. Cin
   073. Müzzemmil
   074. Müddessir
   075. Kıyamet
   076. İnsan
   077. Mürselat
   078. Nebe
   079. Naziat
   080. Abese
   081. Tekvir
   082. İnfitar
   083. Mutaffifin
   084. İnşikak
   085. Buruc
   086. Tarık
   087. A'la
   088. Gaşiye
   089. Fecr
   090. Beled
   091. Şems
   092. Leyl
   093. Duha
   094. İnşirah
   095. Tin
   096. Alak
   097. Kadir
   098. Beyyine
   099. Zilzal
   100. Adiyat
   101. Karia
   102. Tekasur
   103. Asr
   104. Hümeze
   105. Fil
   106. Kureyş
   107. Maun
   108. Kevser
   109. Kafirun
   110. Nasr
   111. Tebbet
   112. İhlas
   113. Felak
   114. Nas


anasayfa 

 
                         anasayfa  | ayetler  |  hadisler  |  tavsiyeler  |  e-kitaplar  | arama  |  yardım & iletişim


 
.: 55. Rahman Suresi :.

-

 ses dosyasinin açilmasi için windows media player gerekli.
.: yüklemek için buraya tiklayin :.
kurulum tamamlandiktan sonra sayfayi yenileyin (F5)

 önemli bilgi

[Okuyan: Abdurrahman Sudaysi]

  

                           Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla...

1
. Çok merhametli olan Allah
2
. Kur'an'ı öğretti.
3
. İnsanı yarattı.
4
. Ona açıklamayı öğretti.
5
. Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir.
6
. Bitkiler ve ağaçlar (O'na) secde ederler, buyruğuna boyun eğerler.
7
. Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.
8
. Sakın dengeyi bozmayın.
9
. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.
10
. Allah, yeri canlılar için yaratmıştır.
11
. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
12
. Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
13
. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
14
. Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.
15
. Cinleri öz ateşten yarattı.
16
. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
17
. (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
18
. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
19
. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.
20
. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.
21
. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
22
. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
23
. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
24
. Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur.
25
. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
26
. Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak.
27
. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.
28
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
29
. Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. O, her an yaratma halindedir.
30
. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
31
. Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.
32
. Hal böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
33
. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz.
34
. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
35
. Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.
36
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
37
. Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman,
38
. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
39
. İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.
40
. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
41
. Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
42
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
43
. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.
44
. Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar.
45
. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
46
. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.
47
. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
48
. İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
49
. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
50
. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
51
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
52
. İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır.
53
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
54
. Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.
55
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
56
. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
57
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
58
. Sanki onlar yakut ve mercandırlar.
59
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
60
. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?
61
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
62
. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
63
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
64
. Bu cennetler koyu yeşildirler.
65
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
66
. İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır.
67
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
68
. İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır.
69
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
70
. İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır.
71
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
72
. Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır.
73
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
74
. Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.
75
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
76
. Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar.
77
. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
78
. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.


Adı: İlk kelime olan "Rahman", sureye ad olarak verilmiştir. Bu ad, surenin muhtevasıyla da alakalıdır. Zira surenin içinde baştan sona kadar Allah'ın rahmeti ve rahmetinin tezahürleri zikredilmiştir.

Nüzul Zamanı: Genellikle müfessirlerin tümü, bu surenin Mekki olduğu görüşündedirler. Gerçi bazı rivayetler, İbn Abbas, İkrime ve Katade'nin bu sureyi Medeni olarak niteledikleri şeklinde ise de, bu rivayetler diğerlerine ters düşmektedir. Ayrıca surenin muhtevası, diğer Mekki surelerle kuvvetli bir benzerlik göstermektedir. Hatta bu benzerlikler, surenin Hicretten çok önceleri Mekke'de nazil olduğunu teyid etmektedir.
Esma binti Ebu Bekir, şöyle bir rivayette bulunur: "Ben Rasulullah'ı Harem-i Şerif'te, Hacer'ul-Esved'in bulunduğu köşede gördüm. O dönemde henüz, "sana vahyedileni açıkça tebliğ et" ayeti nazil olmamıştı. Ancak müşrikler, Rasulullah namaz kılarken, "Febi eyyi alai Rabbikuma tukezziban" (şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?" kelimelerini işitiyorlardı." (Müsned-i Ahmed) Bu rivayetten anlaşıldığına göre bu sure, Hicr Suresi'nden önce nazil olmuştur.
İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre, Rasulullah bir defasında, Rahman Suresi'ni okumuş (ya da bu sure onun huzurunda okunmuş) ve sonra "Niçin sizlerden cinlerin, Rabbine verdiği gibi bir cevap işitmiyorum?" demiş Sahabe "O cevap nedir ya Rasulullah?" diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a) şöyle cevap vermiştir:
"Ben 'Şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?'" ayetini okuduğumda onlar "La bişeyyin min nimeti Rabbina nukezzibu" (Biz Rabbimizin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz) dediler. (Bezzar, İbn Cerir, İbn Münzir, Darekutni, İbn Merduyye) .
Aynı olay, Cabir b. Abdullah'ın rivayetinde şu ifadeler ile nakledilmiştir: "Rahman Suresi'ni dinledikten sonra ortalığı bir sessizlik kapladı. Bunun üzerine Rasulullah, "Ben bu sureyi cinlerin Kur'an dinlemek için geldikleri gece okuduğumda, onların cevabı bundan çok daha iyi idi.
Ben, "Ey cinler ve insanlar topluluğu..... şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz" ayetini okuduğumda onlar "Ey Rabbimiz Senin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz. Hamd sadece sanadır." dediler." (Tirmizi, Hakim ve Hafız Ebu Bekir el-Bezzar)
Bu rivayetlerden, Ahkaf: 29-33'de bildirilen, cinlerin Kur'an'ı dinleme olayının kastedildiği anlaşılmaktadır. Nübüvvetin 10. yılında, Rasulullah Taif yolculuğundan dönerken Nahle vadisinde bir süre dinlenmiş ve namaz esnasında Rahman Suresi'ni okurken kendisini cinler dinlemiştir. Bazı rivayetlere göre, Rasulullah, okuduğu Kur'an'ın başkaları tarafından dinlendiğini biliyordu. Ya da Allah'ın, elçisine daha sonra bu hususu bildirip cinlerin verdiği cevabı aktarmış olması da mümkündür.
Ancak Rahman Suresi'nin, Hicr ve Ahkâf surelerinden önce nazil olduğu kesinlikle anlaşılmaktadır. Yine başka bir rivayetten anlaşıldığına göre Rahman Suresi'nin, Mekke'nin ilk döneminde nazil olan surelerden biri olduğu kesinlik kazanmaktadır. İbn İshak, Urve b. Zübeyr'den bu olayı şöyle nakleder: "Bir gün Ashab kendi arasında, Kureyşlilerin hiçbir zaman Kur'an'ı dinlememiş olduklarını ve dolayısıyla bir kez bile olsa onlara Kur'an'ı açıktan dinletecek olan şahsın kim olacağı hususunda konuşuyorlardı. İbn Mes'ud "Bu işi ben yaparım" deyince sahabeler, "Sana eziyet etmelerinden çekiniyoruz. Aramızda bu işi yapacak kimse öyle biri olmalı ki, kabilesi güçlü olsun, zira Kureyşliler kendisine bir zarar vermeye kalkıştıklarında, kabilesi onu savunur" dediler. İbn Mes'ud ise, "Siz bu işi yapmama izin verin, beni Allah muhafaza eder" dedi ve hemen ertesi gün sabahleyin Kureyş'in ileri gelenleri Harem-i Şerif'te sohbet ederlerken, O Kâbe'de Makam-ı İbrahim'e giderek, Rahman Suresi'ni yüksek sesle okumaya başladı. Kafirler önce İbn Mes'ud'un ne okuduğunu anlamadılar fakat kısa bir süre sonra O'nun, Allah'ın Rasulullah'a indirdiği ayetleri okuduğunu farkedince, ona saldırıp, yüzüne-gözüne vurmaya başladılar.
Fakat O buna rağmen Rahman Suresi'ni okumaya devam ederek, gücü yettiğince okumaktan vazgeçmedi ve sonunda arkadaşlarının yanına, oldukça perişan bir halde döndü. O'nu bu halde görünce arkadaşları "İşte biz de bundan korkuyorduk" dediler. İbn Mes'ud ise şöyle cevap verdi: "Allah'ın düşmanlarını, karşımda bugünkü kadar zavallı görmedim. Şayet isterseniz yarın yine gidebilirim". Arkadaşları ona, "Bu kadarı kafi. Sen onlara dinlemek istememelerine rağmen, dinlettin dediler." (İbn Hişam c. I sh: 336)

Konu: Bu sure, Kur'an'da, insanlar ile birlikte irade sahibi bir diğer varlık olan cinlere de hitap eden tek suredir. Yani, hem insanlara, hem de cinlere hitab edilmek suretiyle, Allah'ın sayısız nimet ve kudretine dikkat çekilmiş ve bu nimet ve kudret karşısında insanların ve cinlerin acz ve çaresizliğine işaret edilerek, onların Allah'ın karşısındaki sorumlulukları vurgulanmıştır. Ayrıca, Allah'a karşı gelmenin ve itaat etmemenin kötü sonuçları ile ona teslim olup, itaat etmenin hayırlı sonuçları anlatılmıştır. Kur'an'ın diğer bölümlerinde, cinlerin de insanlar gibi sorumluluk sahibi varlıklar olduğu, aralarında Müslümanların ve kafirlerin bulunduğu, Allah'a itaat edenlerin de, isyan edenlerin de, peygamberlere ve kitaplara iman edenlerin de, etmeyenlerin de mevcut olduğu beyan edilmiştir. Ancak bu surede, Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in (s.a) çağrısının sadece insanları değil, cinleri de kapsadığı açık bir ifade ile beyan edilmektedir.
Surenin başlangıcında hitap insanlaradır; zira yeryüzünün hilafeti onlara verilmiş, peygamberler insanların arasından çıkmış ve semavi kitaplar yine insanların dilinde nazil olmuştur. Ancak 13. ayette insanlarla cinlere birlikte hitap edilerek, her iki varlığa da aynı çağrı yapılmıştır.

Bu sure, kısa kısa cümlelerden oluşmuş bir tertibe sahiptir.
1-4. Bu Kur'an Allah tarafından nazil olmuştur ve insanlara hidayet vererek doğru yolu göstermek, Allah'ın rahmetinin bir gereğidir. İnsanları akıl ve şuur sahibi olarak yaratan da O'dur.
5-6. Kainatın tüm nizamı Allah'ın izniyle devam etmektedir ve Ona tabidir. Bu konuda hiçkimsenin bir müdahalesi sözkonusu değildir.
7-9. Allah, bu kainatın nizamını adalet üzere inşa etmiştir. Bu yüzden, bu nizamın tabi sınırları içinde kalın ve kuralları bozup hududa tecavüz ederek dengeyi bozmayın.
10-25. Allah'ın yaratmış olduğu harikulade mükemmeliyete işaret edilerek, insanların kendilerinden (gece ve gündüz) yararlandıkları nimetlere dikkat çekilmiştir.
26-30. İnsanlara ve cinlere hitap edilerek, evrendeki herşeyin geçici ve fani olduğuna, ancak Allah'ın zatının bundan müstesna bulunduğu gerçeğine dikkatleri çekilmiştir. Dolayısıyla küçük-büyük her mahluk, varlığını sürdürebilmek için Allah'a muhtaçdır. Çünkü evrendeki her olay, O'nun izin ve emrine binaen vuku bulmaktadır.
31-36. Her iki varlığa da (İns ve Cin) yakında kendilerine hesap sorulacağı, hiçkimsenin ise bu sorgulamadan kaçamayacağı ve kurtulamayacağı bildirilmektedir. Çünkü Allah, ins ve cinni her tarafından kuşatmıştır. "Kaçabilirseniz eğer, kaçın bakalım!"
37-38. Bu hesap kıyamet günündedir.
39-45. Suçlu olan insanların ve cinlerin kötü akibetleri bildirilmiştir.
46-78. İnsanlara ve cinlere verilecek olan mükafaat hakkında bahsedilerek, bu mükafatın kendilerine, dünyada iken Allah'dan korkarak ve bu idrak içerisinde yaşadıkları için verileceği söylenmiştir.
Bu sure bir hitabe biçimindedir. Coşku ve belağat dolu olan bu hitabede, Allah'ın kudretinin mükemmelliği, O'nun Cebbar ve Kahhar oluşu birer birer anlatılmıştır. Ceza ve mükafaat en ince ayrıntılarıyla beyan edilerek insanlara ve cinlere şöyle sorulmuştur: "Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?"
Biz ileride "alai" kelimesinin geniş bir anlamda kullanıldığına değineceğiz. Çünkü bu kelime, sure içerisinde çeşitli yerlerde, çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Cin ve insanlara soru şeklinde yöneltilen bir ifade, mahal ve mevki itibariyle özel anlamlar taşımaktadır.


(Tefhimü'l-Kur'an, Mevdudi)


   

bu sayfayı yazdır

 

Harfe göre

  Abese   

    Adiyat   

Ahkaf   
Ahzab   
A'la   
Alak   
Al-i İmran   
Ankebut   
A'raf   
Asr   
Bakara   
Beled   
Beyyine   
Buruc   
Casiye   
Cin   
Cum'a   
Duha   
Duhan   
En'am   
Enbiya   
Enfal   
Fatiha   
Fatır   
Fecr   
Felak   
 Fetih   
 Fil   
Furkan   
 Fussilet   
Gaşiye   
Hac   
Hadid   
Hakka   
Haşr   
Hicr   
Hucurat   
Hud   
Hümeze   
İbrahim   
 İhlas   
İnfitar   
 İnsan   
İnşikak   
 İnşirah   
İsra   
Kadir   
Kaf   
Kafirun   
Kalem   
Kamer   
 Karia   
Kasas   
 Kehf   
Kevser   
Kıyamet   
 Kureyş   
Leyl   
Lokman   
Maide   
Maun   
Mearic   
Meryem   
Muhammed   
 Mutaffifin   
 Mücadele   
Müddessir   
Mülk   
Mü'min   
Mü'minun   
Mümtehine   
Münafikun   
 Mürselatl   
Müzzemmil   
 Nahl   
 Nas   
Nasr   
Naziat   
Nebe   
Necm   
Neml   
Nisa   
Nuh   
Nur   
Ra'd   
Rahman   
Rum   
Sad   
Saff   
Saffat   
Sebe   
Secde   
Şems   
Şuara   
Şura   
Ta-Ha   
Tahrim   
Talak   
Tarık   
Tebbet   
Tegabun   
Tekasur   
Tekvir   
Tevbe   
Tin   
Tur   
Vakıa   
Yasin   
Yunus   
Yusuf   
Zariyat   
Zilzal   
Zuhruf   
Zümer   

anasayfa
 

                                                 © 2005 KuranVakti.com